Vzdelávanie detí

Citlivá adaptácia

Adaptačný proces v BlueBerry Hill je citlivo nastavený
podľa potrieb a individuálneho tempa
konkrétneho dieťaťa.

Adaptačné obdobie je obdobím, ktoré je náročné ako pre dieťa, tak aj pre rodiča. Dochádza k prvému naozajstnému odlúčeniu, ktoré musí dieťatko s pomocou podporujúceho okolia prekonať. Aby nedošlo k jeho zbytočnej traumatizácii, je adaptačný proces v BlueBerry Hill citlivo nastavený podľa potrieb a individuálneho tempa konkrétneho dieťaťa. Náš team vytvára pre dieťa emocionálnu oporu, spolupracuje s rodičmi a postupne podľa konkrétnych prejavov správania dieťaťa, vytvárajú spoločný scenár adaptácie.

Cieľom adaptačného procesu je odpútanie dieťaťa od rodiča, prekonanie negatívnych emócií spojených s odlúčením, úspešné zvládnutie role škôlkara a jeho integrácia do detského kolektívu. 

Výchovno - vzdelávací proces

Naším hlavným cieľom je podporovať a rozvíjať u detí poznávanie, samostatnosť, sebadôveru, vzájomný rešpekt a úctu k ostatným.  Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme koncept ART & PLAY, ktorý jedinečne spája komunikáciu v anglickom jazyku, hru a umelecké aktivity. Využívajúc individuálny prístup sa snažíme odhaliť,  podporiť a rozvíjať nadanie a záujmy dieťaťa. Veríme, že v láskavom, podporujúcom a prijímajúcom prostredí sa dokážu deti učiť a dosahovať výsledky. Dôraz kladieme na aktuálne vývinové potreby každého jedného dieťaťa, zážitkové učenie a na inkluzívnu klímu prostredia.

Veríme, že v láskavom, podporujúcom a prijímajúcom
prostredí sa dokážu deti učiť a dosahovať výsledky.

Kurikulum

Výchovno-vzdelávací program je tvorený tematicky – projektovou metódou. Kurikulum u dieťaťa rozvíja vývinové oblasti: kognitívnu (rozumovú), percepčnú, motorickú, emocionálnu, komunikačnú a sociálnu. U detí sa tieto oblasti rozvíjajú v rámci matematiky a práce s informáciami, anglického jazyka, komunikácie a elementárnej gramotnosti, pohybu, umenia a okruhov poznania ako sú príroda, kultúra, spoločnosť, svet práce a zdravie.

Pre osvojenie si anglického jazyka využívame tzv. naratívny spôsob, kedy si dieťa v prirodzených situáciách v anglicky hovoriacom prostredí neustále rozširuje a precvičuje znalosť anglického jazyka bez toho, aby bolo traumatizované direktívnou výučbou. Od 4 rokov pracujeme s programom Jolly Phonics. 

Rešpektujeme Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie ako aj britské predškolské kurikulum Practice Guidance for the Early Years Foundation Stage. Deti si dopĺňajú svoje poznatky v rámci rôznych poznávacích exkurzií (galérie, múzeá, výstavy, divadlá). V BlueBerry Hill kladieme dôraz aj na prosociálne správanie detí, ktoré je upevňované aj prostredníctvom besiedok a tvorivých dielní pre rodičov (Vianočná besiedka, Deň matiek, Deň otcov), narodeninových osláv detí a tzv. „špeciálnych dní“ (Záhradný deň, Deň vtáčikov, Posedenie pri tekvici, Veľkonočný zajačik, Enviromentálny program, Bábkové divadielko v škôlke a pod.). Deti majú k dispozícii kvalitné didaktické a edukačné hračky a pomôcky, pracovné listy a zošity.

Prostredníctvom výletov (parky, les, soľná jaskyňa) a každodenného pobytu vonku na dvoch plne vybavených ihriskách v rámci areálu podporujeme a upevňujeme zdravie, pohybové zručnosti a imunitný systém detí.

Výchovno-vzdelávací proces dopĺňame aj prostredníctvom celoškôlkarskych projektov, ako sú:

 • Sme rôzni
  Cieľom tohto projektu je podpora multikulturálneho prostredia, poznávanie rôznych krajín, ich kultúr a zvykov.
 • Veľkí pomáhajú malým
  Cieľom je upevňovanie prosociálneho správania u detí a rozvíjanie cností, akými sú empatia, úcta, rešpekt a pozornosť k ostatným spolužiakom.
 • Kniha, môj kamarát
  Cieľom tejto iniciatívy je podpora predčitateľských zručností detí a budovanie ich vzťahu ku knihe.
 • Motýlia záhrada
  Cieľom je aktívne sledovanie prebúdzania prírody a premeny húseničiek na krásnych motýľov, ktoré potom deti vypustia do prírody.
 • Týždeň vedy
  Cieľom tejto aktivity je prostredníctvom vlastnej skúsenosti (experiment, pokus) dieťaťa pochopiť základné fyzikálne javy.

V rámci „Leta v BlueBery Hill“ pripravujeme pre deti týždenne rôzne atraktívne témy plné dobrodružstva, pohybu a radosti napr. Indiánske leto, Hľadanie pokladu, Cestujeme okolo sveta, Chemické laboratórium, Vodný svet a pod.

Triedy

Triedy sú rozdelené podľa veku a každá trieda má rozpracované svoje edukačné plány a svoje špecifické ciele pre potreby detí v nej. Avšak v rámci rôznych spoločných aktivít počas dňa využívame tiež vekovú rôznorodosť medzi jednotlivými triedami v prospech učenia sa detí.

V našej ponuke máme nasledovné triedy:

Cranberry

Trieda Cranberry

Trieda pre deti vo veku 2 rokov. Cieľom triedy Cranberry je rozvoj spontánnej hry, reči, sebaobsluhy, nezávislosti u detí, podpora vzájomných interakcií. Tiež zdarná adaptácia a vytváranie bezpečného a emočne stabilného prostredia pre deti.

Blackberry

Trieda Blackberry

Trieda pre deti vo veku 3 rokov. Cieľom triedy Blackberry je rozvoj spontánnej hry, reči, sebaobsluhy, nezávislosti u detí, podpora vzájomných interakcií. Tiež zdarná adaptácia a vytváranie bezpečného a emočne stabilného prostredia pre deti.

Raspberry

Trieda Raspberry

Trieda pre deti vo veku 4 rokov. Cieľom triedy Raspberry je podpora sebakontroly detí v rámci zvládania svojho správania a riešenia konfliktov v skupine, posilňovanie pekných vzájomných vzťahov medzi deťmi a utváranie návykov práce za stolom.

Strawberry

Trieda Strawberry

Preschool Class pre deti vo veku 5-6 rokov. Cieľom triedy Strawberry je všestranná príprava detí na školu.

Príprava predškolákov

Výchovno-vzdelávací proces je nastavený tak, aby dieťatko po ukončení predškolskej dochádzky dosiahlo úroveň vedomostí, schopností, zručností a komunikačnej zdatnosti v anglickom jazyku, ktoré sú potrebné na štúdium na rôzne typy škôl, vrátane medzinárodných. Z toho dôvodu venujeme veľkú pozornosť intenzívnej príprave na školu v tzv. Preschool Class. V Preschool Class sa ešte viac zameriavame na rozvoj predčitateľských zručností a elementárnej gramotnosti, matematických predstáv a čiastkových psychických funkcií potrebných pre učenie. Veľký dôraz kladieme aj na podporu a rozvoj schopností, ktoré pripravujú dieťa zvládať školské prostredie.

Ide o:

 • schopnosť upriamiť pozornosť na určitú aktivitu, úlohu, venovať jej čas a dokončiť ju,
 • schopnosť chápať určitý systém a organizáciu – „teraz niečo robíme za stolom, teraz cvičíme, teraz je priestor pre voľnú hru, teraz sa potrebujem prezuť, zbaliť si veci“ ai.,
 • schopnosť uvedomovať si potrebu vzájomnej úcty a rešpektu,
 • schopnosť podriadiť sa učiteľovi, skupine v rámci získania dobrého výsledku,
 • schopnosť kooperovať,
 • schopnosť odložiť naplnenie svojej aktuálnej potreby,
 • v rámci sebakontroly a sebaregulácie schopnosť zvládnuť s podporou učiteľa záťažovejšie situácie, ktoré sa v škole môžu zákonite vyskytnúť.

Vyzdvihujeme dôležitosť domáceho prostredia v procese prípravy na školu.
V rámci prípravy predškolákov, pozývame rodičov na workshop „Predškoláčik“.

Pre rodičov predškolákov ponúkame na požiadanie orientačné zisťovanie školskej zrelosti a spôsobilosti, poskytnutie správy, individuálne konzultácie a odporúčania k vhodnému výberu školy. 

Kluby a športové aktivity

V rámci nášho konceptu Art and Play a spestrenia výchovno-vzdelávacieho procesu ponúkame v BlueBerry Hill kluby a športové aktivity.

Umelecké kluby

V BlueBerry Hill sú deťom k dispozícii Umelecké kluby, ktoré môžu deti využívať ako záujmovú činnosť po celý školský rok. Umelecké kluby začínajú svoju činnosť od októbra príslušného školského roka a prebiehajú 1x týždenne po dobu 30 minút a sú zahrnuté v mesačnom poplatku.

V našej ponuke máme nasledovné kluby:

Výtvarný klub

„Štyri roky mi trvalo, kým som sa naučil maľovať ako Rafael, ale celý život sa učím maľovať ako dieťa.“
Picasso

Deti sa na výtvarnom klube postupne zoznamujú s najrôznejšími výtvarnými technikami a materiálmi. Spoznávajú diela umelcov a vytvárajú rôzne krásne veci. Rozvíjajú svoju fantáziu a prostredníctvom umenia s poznávajú svet.

Dramatický klub

„Divadlo je pozoruhodný záznam okamihu. Nikde nezanecháva stopu – len v srdci a v duši.“
Ladislav Mrkvička 

Dramatický klub je miestom, kde si deti môžu zahrať ozajstné mini divadlo, učia sa byť hercami, vstupovať do úlohy, byť režisérmi, vymýšľajú svoje prvé kreatívne herecké etudy. Divadlo rozvíja ich komunikačné a prosociálne zručnosti, posilňuje schopnosť kooperácie a využíva sociálne učenie.

Hudobný klub

„Hudba je vyššie zjavenie ako všetka múdrosť a filozofia.“
Ludwig van Beethoven

Hudobný klub vedie Kristína Šestáková, externá certifikovaná lektorka špeciálneho amerického programu Kindermusik, rozšíreného po celom svete. Program Kindermusik je systematicky rozpracovaný a je deťom ponúkaný pútavou formou. Deti spievajú pesničky, hrajú na špeciálne hudobné nástroje, pracujú so zvukmi, rytmami, využívajú pohyb, a tým rozvíjajú prvotné hudobné zručnosti a svoju muzikálnosť.

Tanečný klub

„Tanec je skrytý jazyk duše.“
Martha Graham

Tanečný klub ponúka príležitosť pre deti rozvíjať motoriku, obratnosť, pohybovú koordináciu, orientáciu v priestore, rovnováhu, zrakové a sluchové vnímanie. Kultivuje estetické cítenie, stimuluje rytmiku a podporuje pohybové nadanie.

Športové aktivity

Veríme, že pohyb je základným kameňom učenia a je pre detstvo kľúčový. Spitzer hovorí, že každé učenie spojené s motorickou akciou a zážitkom, je výrazne efektívnejšie, ako keď dieťa pozerá na učebný obsah v televízii alebo v tablete.

Dobré pohybové skúsenosti batoľaťa a predškoláka, sú základom pre zložitejšie zručnosti školáka. Ak sa v istom veku nerozvíja správne hrubá motorika, pohybová koordinácia, vnímanie telesnej schémy, jemná motorika, koordinácia oko-ruka, môžeme s určitosťou povedať, že dieťatko bude mať väčšie ťažkosti s pohybom, ale aj napr. s písaním v budúcnosti. Aj reč je priamo závislá od súhry svalových skupín potrebných pre artikuláciu a tie od dobrej kondície hrubej motoriky.

Aj preto je výučba v BlueBerry Hill spestrená o rôzne pohybové aktivity. U menších detí do 4 rokov v rámci denného pobytu v priestoroch škôlky. U detí od 4 rokov ponúkame plavecký a korčuliarksy kurz v rámci mesačného paušálu a pohybovú prípravku nad rámec mesačného poplatku.