Poradenstvo

Citát

Milovať svoje dieťa znamená pomáhať mu,
aby sa od nás odlúčilo a mohlo sa stať samým sebou, bolo si isté vo svojej samostatnosti, svojím konaním
a myslením.

Marcel Rufo

Poradenstvo

Poradenstvo v BlueBerry Hill vychádza z myšlienok nedirektívnych a humánnych prístupov. Dieťa vnímame v jeho bio-psycho-sociálnej jednote a pristupujeme k nemu s hlbokým rešpektom, úctou a empatiou k jeho osobnosti. Cieľom nie je rodičom dávať hotové návody ako vychovávať dieťa, cieľom je v spoločnom intímnom dialógu hľadať riešenia, odhaľovať skryté rezervy vo vzťahu rodič - dieťa a posilňovať túto vzácnu interakciu.

Inklúzia a včasná intervencia

Inklúzia

Nasledujúc inkluzívnu filozofiu, podporujeme deti s vývinovými oslabeniami a s ťažkosťami v učení sa priamo vo výchovno-vzdelávacom procese, aby mohli byť plnohodnotnými členmi svojej detskej skupiny, aby mohli participovať na jej dianí, aby sa mohli tešiť, radovať sa, rozvíjať sa, učiť sa.

Včasná intervencia 

Pre deti, ktoré potrebujú individuálnejší prístup, pre deti s oneskoreným, rizikovým alebo nerovnomerným vývinom ponúkame služby včasnej intervencie (nad rámec mesačného poplatku v slovenskom aj anglickom jazyku). Cieľom včasnej intervencie je individuálna terapeutická podpora dieťaťa špecialistom v oblastiach ako sú motorika, grafomotorika, kresba, zrakové a sluchové vnímanie, pozornosť, fonematické uvedomovanie, komunikácia a reč, sebaobsluha, regulácia správania a emócií. V rámci včasnej intervencie využívame rôzne ucelené metodiky a liečebnopedagogické terapie – arteterapiu, psychomotorickú terapiu a terapiu hrou. Postupy terapie „šijeme“ na mieru konkrétneho dieťaťa. Nestimulujeme, nerozvíjame len jednu izolovanú funkciu alebo zručnosť, ale berieme do úvahy osobnosť dieťaťa ako celok.

Pravidelný reporting

Pre rodičov vypracúvame pravidelné odborné správy o vývine dieťaťa, ktoré sú prezentované na individuálnych rodičovských stretnutiach dvakrát do roka a krátke mesačné správy o tom, čo sa v škôlke deje, ako dieťatko prospieva aj s fotokolážou.

Individuálne konzultácie

Pre rodičov poskytujeme individuálne konzultácie (v slovenskom aj anglickom jazyku), ktorých cieľom je:

  • odpovedať na ich otázky,
  • previesť ich náročnejšími obdobiami vo vývine dieťaťa (prvý vzdor, prílišná aktivita, neposlušnosť, príchod nového súrodenca, rozvod a pod.),
  • poradiť im, aké zvoliť najvhodnejšie metodiky a výchovné prístupy k svojmu dieťaťu, ako dieťa rozvíjať v súlade s jeho osobnosťou,
  • rozpoznať jeho talenty, podporiť jeho silné stránky, prípadne nasmerovať na vhodný typ základnej školy,
  • spolu s rodičmi preventívne pôsobiť na deti a predchádzať vážnejším problémom.

Workshopy

Pre rodičov máme k dispozícii niekoľko dobrovoľných workshopov:

Už bez mamy

Workshop zameraný na obdobie prechodu dieťaťa do škôlky a adaptáciu na kolektív detí a nové prostredie.

Ako súvisia správne aktivity s vývinom mozgu a inteligencie dieťaťa

Workshop sa venuje problematike vývinu mozgu u malých detí a jeho prepojeniu na vonkajšie činnosti a aktivity. Východiskom workshopu je poznanie, že len konaním a v zmysluplnej aktivite sa vytvárajú nervové spojenia a správne rozvíja mozgová činnosť. Poradí rodičom, ako výberom správnych hier a činností môžu zásadne ovplyvňovať vývin mozgu dieťaťa.

Ako byť pevným a zároveň empatickým rodičom

Tento workshop sa venuje zásadám správneho výchovného vedenia detí v domácom prostredí. Vysvetľuje dôležitosť hraníc, režimu a rituálov v živote predškolských detí ako základných pilierov pre ich ďalší život.

Rok predškoláka

Pozornosť sa sústredí na predškolákov. Workshop ozrejmuje rodičom, ako s dieťaťom pracovať v domácom prostredí, a ktoré aktivity a činnosti sú pre predškolákov vhodné a prínosné. Ďalej oboznamuje rodičov s metodikami, ktoré pri príprave predškolákov využívame v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby sme dosiahli plnú pripravenosť dieťaťa na rôzne typy škôl.

Súrodenec alebo jedináčik

Tento workshop ozrejmuje rodičom, ako vplýva poradie v súrodeneckej skupine na osobnosť dieťaťa, ako treba k jednotlivým deťom výchovne pristupovať a na čo dať pozor. Tiež sa venuje výchovnému vedeniu jedináčika.

Spolupráca s odborníkmi

BlueBerry Hill spolupracuje s klinickým psychológom, liečebným
pedagógom a logopédom. Podľa potreby prizývame
do spolupráce ďalších odborníkov a špecialistov.