Často kladené otázky

Kedy môžem zapísať dieťa do BlueBerry Hill?

Prijímame deti od 2 do 6 rokov počas celého roka, ak to dovoľuje kapacita triedy. Ak je kapacita škôlky naplnená, ponúkame pridanie na zoznam čakateľov.

Prečo dieťa učiť cudzí jazyk už v ranom veku?
  • Bilingválna pripravenosť dieťaťa má pozitívny vplyv na intelektuálny vývin a veľmi obohacuje mentálny rozvoj dieťaťa.
  • Deti uvažujú pružnejšie, sú citlivejšie voči jazykovým prejavom a majú lepšiu schopnosť porozumenia.
  • Dieťa môže komunikovať s ľuďmi, s ktorými by sa inak nikdy nemohlo zoznámiť.
  • Znalosť druhého jazyka otvára bránu k rôznym kultúram, pomáha dieťaťu pochopiť a oceniť príslušníkov iných národov.
  • Dieťa je výrazne popredu vzhľadom k požiadavkám na jazykové vybavenie na základnej, strednej a vysokej škole.
  • Znalosť druhého jazyka rozširuje výrazne v budúcnosti ponuku pracovných príležitostí.
Kedy je najvhodnejšie začať s výučbou angličtiny?

Platí, že najlepšie je začať čo najskôr. Mnohé odborné štúdie sa zhodujú v tom, že optimálny vek sú cca 2 roky veku dieťaťa.

Nebude dieťa stresované, keď začne bez akejkoľvek znalosti angličtiny?

Deti v ranom veku berú cudzí jazyk úplne inak, ako staršie deti. V rámci adaptačného procesu tvorí verbálna komunikácia len cca 20 - 30% celkovej komunikácie (podľa veku dieťaťa). Ostatné zložky neverbálnej komunikácie, ako kontext, gestikulácia, mimika, ale aj kolektív kamarátov, umožňujú dieťaťu vždy odpozorovať, či vytušiť situáciu. K tomuto, samozrejme, dopomáha aj plne kvalifikovaný a skúsený učiteľ. Adaptačný proces trvá niekoľko dní až týždňov. Ku každému novoprichádzajúcemu dieťatku pristupujeme s maximálnou starostlivosťou a pomáhame mu, aby sa mohlo plne zapojiť do kolektívu.

Mám na dieťa doma hovoriť anglicky alebo inak dieťa pripravovať?

Ak nie ste vo svojej rodine bilingválni, je lepšie s dieťaťom komunikovať v rodnom jazyku. Rodný jazyk treba rozvíjať po všetkých stránkach. S dieťaťom je potrebné  sa veľa rozprávať, čítať mu knihy, hrať sa s ním, komentovať mu okolitý svet. V škôlke vám radi poradíme ako uplatňovať jednoduché komunikačné stratégie pri podpore rečového vývinu vášho dieťaťa. Naši pedagógovia budú s vaším dieťaťom zlepšovať vyjadrovanie v cudzom jazyku.

Ako sú deti rozdelené do tried?

Deti sú rozdelené podľa veku a vývinovej úrovne tak, aby dostávali potrebné podnety pre svoj zdravý vývin do 4 tried. V rámci rôznych celoškôlkarskych aktivít a pobytu vonku využívame dynamiku zmiešaných skupín v prospech učenia sa detí.

Koľko pripadá detí na jedného učiteľa?

Na jedného učiteľa pripadá v priemere 5 detí. V našej škôlke dbáme o bezpečnosť a individuálny, láskavý prístup. Preto sú v každej triede 2 učitelia.